Euphorie

Newsletter

ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Ivana Lankočí Kovalčíková, IČ: 49578022, DIČ: CZ6956284929
(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy
(dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod
je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.euphorie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET:
1.5. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 
1.6. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
1.7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
1.8. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (vč. obchodních podmínek).

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:
1.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve
webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.10. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky. 
1.11. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží 
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
1.12. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Stornovat lze pouze celou objednávku, písemně na emailové adrese: info@euphorie.cz, a to do okamžiku, než kupující obdrží na svou elektronickou adresu oznámení o vyřízení objednávky.
1.13. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
1.14. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
1.15. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
b) osobní odběr pouze po předchozí dohodě a pouze po platbě předem, na adrese: E.Urxe 3/284, Havířov. Vzhledem k tomu, že se jedná o internetový prodej, prodávající nemá provozovnu a platby v hotovosti nepřijímá. Uvedená adresa je pouze kontaktním místem pro případ osobního odběru, po platbě předem.
c) platba předem (platí pro kupující mimo ČR) - platba na základě faktury zaslané na elektronickou adresu kupujícího.
1.16. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené dodáním zboží ve smluvené výši. 
1.17. V případě platby platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 
1.18. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.
1.19. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle
jej spolu se zbožím na adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:
1.20. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
1.21. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.20. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní
smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, který bude zaslán prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího nebo na jeho elektronickou adresu: info@euphorie.cz.
1.22. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.20 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy
zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.23. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.20 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží
kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
1.24. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.25. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, byla-li platba kupujícím již realizována.
1.26. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ: 
1.27. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.28. Doba dodání je do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že se bude jednat o zboží na objednávku, bude prodávající kupujícího informovat o době dodání na elektronickou adresu kupujícího. Při nevyzvednutí zásilky si prodávající může nárokovat úhradu dopravy ve výši 100 Kč. A další objednávka kupujícího bude realizována již pouze po platbě předem.
1.29. Vzhledem k tomu, že zboží nabízené na tomto webovém rozhraní je přírodního charakteru a bez konzervantů, kupující je povinen zboží převzít co nejdříve. Prodávající neručí za skladovací podmínky přepravce (zejména v letních měsících).
1.30. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.
1.31. Není-li ujednáno jinak, je zboží dodáváno prostřednictvím České pošty. 
1.32. Náklady na poštovné:
Poštovné pro zasílání zásilek na území České republiky:
Česká pošta - poštovné činí 100 Kč s DPH a je účtováno u zásilek v celkové hodnotě do 3000 Kč s DPH.
Při objednávce nad částku 3000 Kč s DPH poštovné a balné nebude účtováno.
Slovensko a země EU (pouze s platbou předem):
Česká pošta - poštovné činí 120 Kč s DPH

KVALITA ZBOŽÍ:
1.33. Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží do uvedeného data spotřeby výrobku.
1.34. Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za vady je dodržení přiměřených skladovacích
podmínek, výrobky nesmějí být vystaveny přímému slunci ani mrazu. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním kupujícím. Součásti dodávky výrobku je i informační leták, který obsahuje i specifické podmínky skladování, pokud je to u výrobku nutné.
1.35. Většina surovin ve výrobcích prodávajícího je z přírodních látek, které mohou vykazovat v závislosti na počasí i jiných vlivech přirozené drobné odchylky v látkovém složení, chuťových, čichových či barevných kvalitách. Tyto drobné odchylky jsou přírodním
jevem, nejsou známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ: 
1.36. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).
1.37. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla podnikání, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
1.38. Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu. Případné vady
dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, tak i případné zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.
1.39. Vady skryté resp. vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se vztahuje záruka jakosti, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění. V reklamaci kupující popíše, v čem vada spočívá nebo jak se projevuje a formuluje reklamační nárok. Pro uplatnění reklamace je nezbytné, aby byla vada průkazná. Je proto v dohodě s prodávajícím nezbytné zajistit vadný výrobek a předat jej prodávajícímu, spolu se sdělením okolností prodeje, uchovávání a používání vadného přípravku.
1.50. Prodávající zajistí odborné posouzení vady a oprávněnost reklamace. V případě oprávněné reklamace nahradí kupujícímu vadný výrobek za bezvadný nebo poskytne přiměřenou slevu. Pouze v případě závažného porušení smlouvy má kupující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.
1.51. Lhůta pro posouzení vad zboží je 30 dnů od předání vadného produktu a všech podkladů o okolnostech závady.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN:
1.52. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.53. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.54. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@euphorie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
1.55. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

1.56 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.57 Požádá‑li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

1.58. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

1.59. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém 
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o
změně ve svých osobních údajích, které souvisí s dodáním zboží. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@euphorie.cz.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
1.60. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Havířově dne 15.1.2014
aktualizováno 27.6.2018


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy
TOPlist