Euphorie

Newsletter

GDPR

Podmínky a informace o zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení

Adresa pro doručování: E.Urxe 284/3, Havířov

Emailová adresa: info@euphorie.cz

Telefon: +420 604 946 911

Osobní údaje

Správce je oprávněn zpracovávat pouze osobní údaje subjektu, jež mu subjekt sám poskytne v rámci provedení objednávky na e-shopu, či takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy mezi správcem a subjektem, popřípadě pro vedení účetnictví nebo splnění jiné zákonné povinnosti správce či za účelem plnění oprávněných zájmů správce.

Správce zpracovává tyto osobní údaje subjektů

- jméno a příjmení fyzické osoby

- doručovací adresu, adresu trvalého bydliště, adresu místa podnikání

- kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailovou adresu,

- IČO příp. DIČ

(dále společně jako „osobní údaje“).

Použití obecných zásad pro ochranu osobních údajů


Při zpracovávání osobních údajů subjektů dodržuje správce mimo jiné i následující pravidla, jež jsou dále upřesněna těmito podmínkami:

 

1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů za účelem splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, a za účelem splnění svých zákonných povinností.

2. Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány co možná nejtransparentnějším způsobem. Za tímto účelem dodržuje správce i tyto podmínky, jež upravují způsob, rozsah a další podmínky zpracování osobních údajů subjektů.

3. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohly být zneužity, neoprávněně zpracovávány, náhodně ztraceny, zničeny či poškozeny.

4. Osobní údaje subjektů jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu či zákonem stanovenou dobu a po jejím uplynutí musí být beze zbytku zničeny.

 

Zpracovávání a zabezpečení osobních údajů

- Veškeré zpracovávání osobních údajů subjektů je prováděno v souladu s právními předpisy.

- Právním základem zpracování osobních údajů je: splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a plnění oprávněných zájmů správce.

- Veškeré dokumenty, jež obsahují osobní údaje subjektů, jsou vhodně technicky a organizačně zabezpečeny a uchovávány v prostorách správce a má k nim přístup pouze správce.

- Osobní údaje, jež jsou uchovávány elektronicky v interním softwaru, jsou chráněny proti přístupu třetích osob a případnému zneužití přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických dat jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

- Osobní údaje uchovávané v tištěné podobě jsou chráněny proti přístupu třetích osob omezeným přístupem správcem určených osob a dalšími technicko-bezpečnostními opatřeními, zejména fyzickým zabezpečením v uzamčených prostorách správce mimo dosah nepovolaných osob.

Práva subjektů údajů

Subjekt má právo na informace o zpracování jeho osobních údajů dle čl. 15 odst. 1 GDPR, tedy např. o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu správce zpracovává, za jakým účelem je zpracovává, po jakou dobu je ukládá a komu je zpřístupňuje. Tyto informace může na vyžádání získat na e-mailové adrese správce.

Subjekt má právo na opravu a doplnění chybných nebo neúplných osobních údajů, pokud na takové nedostatky upozorní správce na e-mailové adrese správce., správce chybu opraví či údaje doplní.

Subjekt má právo na to, aby jeho osobní údaje byly beze zbytku zničeny, toto právo může uplatnit na e-mailové adrese správce info@euphorie.cz, pokud o to požádá.

Doba uchovávání osobních údajů

Správce je v souladu s platnými právními předpisy oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu uvedené v čl. 2.2 těchto podmínek po dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí správci, v případě vystavení daňového dokladu s uvedením těchto osobních údajů pak po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. V případě uzavření kupní smlouvy je správce oprávněn osobní údaje subjektu uložit a zpracovávat po dobu trvání kupní smlouvy a dále po dobu dalších 10 let následujících po dni ukončení této smlouvy a splnění veškerých závazků, které z ní vyplývají. Při stanovení této lhůty vychází správce z maximální délky promlčecí doby pro případné uplatňování vzájemných práv správce či subjektů vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy.

Po uplynutí doby uvedené v čl. 6.1 těchto podmínek správce osobní údaje subjektu beze zbytku zničí, ledaže je pro správce nezbytné osobní údaje subjektu nadále zpracovávat, například za účelem ochrany oprávněných zájmů správce či splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 

Předávání osobních údajů

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím mimo EU.

Účinnost GDPR od 27.6.2018

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy
TOPlist