Euphorie

Newsletter

Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení:
Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému dodanému zboží je přikládána faktura, případně paragon, jenž slouží jako dodací a záruční list.

Rozpor s kupní smlouvou při převzetí zboží:
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Doporučení:
Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Vady prodané věci po převzetí zboží v záruční době:

1. Základní podmínky reklamace:
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí taková změna zboží, která znemožňuje jeho další použití.
Za vadu nelze považovat změnu zboží, která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k použití, mechanickým poškozením nebo opotřebením.
Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace kupujícího s doklady, vztahujícími se ke zboží.

2.Rozsah záruky:
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím produktu, použitím v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

3.Lhůty pro uplatnění reklamace:
Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného odkladu.

Záruční doba se liší podle charakteru a typu zboží. Šarže a datum minimální trvanlivosti zboží jsou vždy uvedeny na každé výrobku jednotlivě.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání, vydržet.

Místo a způsob uplatnění reklamace:
Zákazník může uplatnit reklamaci v sídle společnosti, pokud je totožné s místem nákupu. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, popřípadě poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním/prodejním dokladem.

Reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího, spolu s kopií nákupního/prodejního dokladu a s vyplněným REKLAMAČNÍM LISTEM (bude zaslán na požádání), nedohodne-li se kupující s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Adresa prodávajícího pro uplatnění reklamace je:

Ivana Lankočí Kovalčíková, E.Urxe 3/284 Havířov 736 01, email: info@euphorie.cz,
tel. 604 946 911

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován telefonicky či emailem (nedojde-li k osobní reklamaci zboží).

Prodávající je povinen informovat zákazníka o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné výměny či opravy a o době jejího trvání.

Pokud zákazník uplatní některá z práv vyplývajících z odpovědnosti za vady zboží, např. právo na výměnu zboží, odstranění vady, slevu apod., nemůže volbu uplatněného práva měnit, nedohodne-li se s pověřeným pracovníkem písemně jinak.

Odstranitelné vady:
Odstranitelná vada je taková vada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
Není-li provedení opravy vzhledem k povaze a charakteru vady možné, má kupující právo (je-li to úměrné k povaze vady) požadovat výměnu zboží (příp. jeho součásti). Pokud výměna zboží není možná, má zákazník právo požadovat přiměřenou slevu ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.
Na výměnu zboží, slevu ceny či odstoupení od smlouvy má kupující v případě odstranitelné vady právo tehdy, nebyla-li reklamace vyřízena do 30-ti kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění nebo při výskytu většího počtu odstranitelných vad, nejméně tří stejných vad, pro které není možné zboží řádně užívat.

Neodstranitelné vady:
Neodstranitelná vada je taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a žádoucí vzhledem k povaze a charakteru zboží.
V případě neodstranitelné vady, která brání v řádném užívání zboží, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové a bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Lhůty pro vyřizování reklamace:
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Ostatní ujednání:
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z vad zboží neupravená tímto řádem se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.

 

V Havířově dne 27.6.2018


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy
TOPlist